โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (SMEs Go Online) (แก้ไข, สถิติ)

จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนา

Advertisement

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลก

ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้(Knowledge Economy) และ Creative Economy

ที่วางเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

จากการรายงานของ Zocialrank ปี 2014 อัตราการเติบโตของสมาชิก Facebook ทั่วโลก เติบโตขึ้น 3% โดยมีผู้ใช้

Facebook ทั่วโลกมากถึง 1,191 ล้านคน และหนึ่งในนั้นประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้ Facebook อยู่ที่ 26 ล้านราย

และมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ผลสำรวจเหล่านี้แสดงเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรม

ผู้บริโภคไทยก้าวเข้าสู่ “การตลาดออนไลน์” เต็มรูปแบบแล้ว แต่ปัญหาการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือ ขาดทักษะการทำตลาดออนไลน์ในหลายแง่มุม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักใน

การให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ผลักดันให้เกิดโครงการส่งเสริมพัฒนา

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

Link to : https://www.smesgoonline.go.th/

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ